Obowiązek alimentacyjny

     Jakkolwiek fachowa pomoc adwokata czy radcy prawnego w trakcie procesu znacznie ułatwia sprawę, to w postępowaniach alimentacyjnych nie jest ona niezbędna, albowiem nie są to szczególnie zawiłe sprawy wymagające szczegółowej wiedzy prawniczej. Należy jednak pamiętać, że o przyznanie adwokata/radcy prawnego z urzędu zawsze można domagać się od Sądu, przed którym wytaczamy powództwo, jeśli wykażemy, że ze względu na sytuację finansową nie jesteśmy w stanie na własną rękę zlecić prowadzenia sprawy fachowcowi.     Należy pamiętać, że w Polsce obowiązuje zasada dwuinstancyjności sądownictwa. A zatem strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji może złożyć apelację do sądu drugiej instancji. O prawie tym Sąd Rejonowy poucza strony bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.


     I jeszcze istotna praktyczna uwaga dotycząca ogółu postępowań sądowych – wiele osób obawia się wszelkiej sądowej korespondencji i po prostu jej nie odbiera z poczty, spodziewając się, że w ten sposób unikną kłopotów. Otóż jest wręcz przeciwnie. Listonosz doręczający korespondencję z sądu, który nie zastanie adresata, zostawia awizo. Jeśli przesyłka nie zostanie podjęta z urzędu pocztowego w terminie 7 dni, awizo jest ponawiane. Upływ kolejnych 7 dni bez podjęcia listu z poczty sprawia, że korespondencja zwracana jest do sądu z adnotacją tzw. „nie podjęto w terminie”. Taka informacja sprawia, że sąd potraktuje przesyłkę jako prawidłowo doręczoną. Nie będzie na tym etapie wnikał w przyczyny niepodjęcia listu, tylko rozpocznie rozpoznawanie sprawy i będzie mógł wydać wyrok uznając, że strona z własnej winy czy opieszałości zaniedbała obrony swoich praw. Może zatem zaistnieć sytuacja, że nieodebranie korespondencji z sądu doprowadzi do tego, że bez wiedzy strony przeprowadzone zostanie przeciwko niej postępowanie, wydany zostanie wyrok, który się następnie uprawomocni, co przekreśli, a w każdym razie znacznie utrudni, możliwość wzruszenia go. Reasumując – jakikolwiek lęk poczujemy, widząc list z sądu czy innego urzędu (powyższy schemat doręczeń dotyczy także innych postępowań, nie tylko sądowych), bezwzględnie należy go odebrać. Tylko bowiem wiedza o toczącym się postępowaniu umożliwi skuteczne podjęcie obrony swoich praw!_a_n_i_a_Bibliografia:
Komentarz do ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.64.9.59), [w:] Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Zakamycze 2006, wyd. II.
Stan prawny: 2006.06.01

Strony: 1 2 3

Komentuj:

*

* Skopuj to hasło:

* Napisz lub wklej hasło tutaj:

Przeczytaj poprzedni wpis:
» Fazy kobiecego cyklu

     Cykl miesiączkowy zaczyna się pierwszego dnia krwawienia (nie plamienia, jak sądzą niektóre kobiety), a kończy ostatniego dnia przed następną miesiączką....

Zamknij