Obowiązek alimentacyjny

     Zgodnie z utrwaloną w zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.


     Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, na przykład dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenie alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronie zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.     Co istotne – przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumieć należy nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i te dochody, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości zarobkowe zobowiązanego nie mogą być zawsze utożsamiane z faktycznie osiąganymi zarobkami. W przypadkach uzasadnionych obejmują one także wysokość zarobków, które zobowiązany jest w stanie uzyskać, lecz nie osiąga ich z przyczyn niezasługujących na usprawiedliwienie. Chodzi tu o przypadki, w których osoba zobowiązana nie wykonuje wyuczonego i dobrze wynagradzanego zawodu, pracuje w niepełnym wymiarze godzin bądź też pracuje dorywczo. Podstawą oceny możliwości zarobkowych w odniesieniu do pracownika będzie zarówno jego stałe wynagrodzenie, obejmujące wynagrodzenie zasadnicze, premie i dodatki, jak i świadczenia w naturze stanowiące uzupełnienie wynagrodzenia (deputaty) oraz świadczenia i wypłaty przypadające pracownikowi lub członkom jego rodziny z różnych tytułów w związku z zatrudnieniem.

     Jak wygląda dochodzenie alimentów w praktyce? Otóż pozew składa się do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Przykładowo – dziecko wraz z matką zamieszkują w Koszalinie, a ojciec dziecka w Warszawie, matka składa pozew do Sądu Rejonowego w Koszalinie. W imieniu małoletniego dziecka pozew składa rodzic wykonujący władzę rodzicielską, tj. sprawujący faktyczną pieczę nad dzieckiem. W pozwie należy wskazać wysokość żądania oraz ją należycie uzasadnić. Do pozwu należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz w miarę możliwości – dowody świadczące o kosztach utrzymania dziecka, dochodach obojga rodziców, sytuacji zdrowotnej dziecka, a w miarę potrzeby innych okolicznościach istotnych w ocenie rodzica. Pozew o ustalenie alimentów oraz o ich podwyższenie jest wolny od opłat sądowych. Składa się go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z załącznikami.

Strony: 1 2 3

Komentuj:

*

* Skopuj to hasło:

* Napisz lub wklej hasło tutaj:

Przeczytaj poprzedni wpis:
» Fazy kobiecego cyklu

     Cykl miesiączkowy zaczyna się pierwszego dnia krwawienia (nie plamienia, jak sądzą niektóre kobiety), a kończy ostatniego dnia przed następną miesiączką....

Zamknij